08.10.2018
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı İsrafil Bayrak, sendika yönetim kurulu ile Artvin basınıyla bir araya geldi.
Türkiye geneli ve Artvin özelinde tespit ettikleri eğitim sorunlarını rapor haline getiren Başkan Bayrak, Türkiye’deki en büyük sorunların başında eğitimin geldiğini, bunun nedeninin de eğitimin bir sendikanın yönlendirmesiyle Arap saçına döndüğünü, adaletin, hukukun, ahlakın zaafa uğradığını savundu. Hazırlanan rapor hem sorunları, hem de çözüm önerilerini barındırıyor. Türk Eğitim Sen Artvin Şubesi tarafından hazırlanan rapor uzun bir metin olduğu için 2 bölüm halinde sizlerle paylaşıyoruz.
Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi olarak, ilimiz bünyesindeki okullarda/kurumlarda yaptığımız alan çalışmalarında gözlemlediğimiz ve tarafımıza iletilen şikâyetler doğrultusunda belirlediğimiz sorunlar ve bazı hususlara dönük çözün önerileri bu raporda maddeler halinde sunulmuştur.
*Kırsal bölgelerde, özellikle iç kesimde yer alan ilçelerimizdeki okullarımızda kadrolu öğretmen açığı çok fazla olmakla birlikte, eğitim- öğretim yıl içerisinde sürekli bir sirkülasyona tabi tutulan ücretli öğretmenlerle sağlanmaktır. Örneğin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilimiz bünyesinde 617 boş norm 384 ücretli öğretmenle doldurulmaya çalışılmıştır. Birçok okulda idareci haricindeki branş öğretmenlerinin neredeyse tamamı ücretli öğretmenlerden oluşmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi verilerine göre; ilimizde 1847 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen olduğu düşünüldüğünde 617 normun boş olması mevcut öğretmenlere oranla 1/3 oranına tekabül etmektedir. Öte yandan eğitim-öğretim dönemi içerisinde çeşitli sebeplerle (görevden ayrılma, doğum, izin işlemleri) görevlendirmelerde de aksaklıkların yaşandığı da aşikârdır. Bu da eğitimde nasıl bir durum içerisinde olduğumuzu gözler önüne sermektedir.
 
*Öğretmenler arası farklılık; kadrolu öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik öğretmenin itibarını zedelemektedir. Öğrenci-Veli ve en önemlisi de görev yapan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin çalışma şevkini kırmakta, psikolojilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bir ücretli öğretmenin İŞKUR elemanının maaşının altında bir ücret alıyor olması ücretli öğretmenlerin ne kadar vahim durumda olduğunun göstergesidir.
 
* Milli Eğitimin önemli sorunlarının başından gelenlerinden birisi de liyakatin göz ardı edilmesidir. İlimizde ve ülke genelinde MEB´e hâkim olan sendikal vesayettir. İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve Müdür Yardımcılarının sadece bir sendika yöneticileri ve üyelerinden atanması/görevlendirilmesidir.
Sadece mülakatla (sendika referansıyla) atanan şube müdürleri, MEB yönetici atama kanunu değişikliği sonucu tamamen sendika siyaset işbirliğiyle atanan okul müdür ve müdür yardımcıları, bu yöneticilerin atanmasında ehliyet, liyakat, eğitim başarısı gözetilmemiştir. Sendikada hazırlanmış listeler mülakat komisyonlarında onaylanmıştır.
 
Bu şekilde oluşan ilimiz MEM yönetici kadroları, aynı zamanda bir sendikanın işyeri temsilciliğini üstlenmişler, bu sendika dışındaki öğretmen, memur, hizmetlilerin işlerinin yürümeyeceği algısını bilinçli olarak oluşturmuşlardır. Aday öğretmen eğitim seminerlerinde sendika propagandası yapılmış, bir sendikanın şube başkanı bilinçli olarak seminerde görevlendirilmiş ve bu sendika şube başkanının telkinleriyle o sendika üyesi olmaları ima edilmiştir. Olmayanların adaylığının kalkmayacağı, sözleşmeli öğretmenlere sözleşmelerinin iptal edileceği, başlarına bir iş gelebileceği ima edilmiştir. Görevlendirmeler sendika referansıyla, memur ve hizmetlilerin yer değiştirmesi sendika referansıyla, ücretli öğretmen alımı bile sendika referansıyla yapılmaya başlanmıştır.
 
Taşra Teşkilatında Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatından gelen emir ve direktiflerden çok, yerelde etkin olan Cemaat, Dernek, Vakıf ve Sendika görünümlü yapıların sözü geçmektedir. Birçok yönetici bu görevlere sözü edilen yapılar tarafından atandığı için Milli Eğitimin amaç ve ilkeleri dışında kendilerini bu göreve getiren yapının emrine girmektedir. Bu yapılar Devletin çıkarını değil kendi yapılarının çıkarını düşünmektedir.
 
Daha açık bir ifade ile; yönetici olabilmek için bir sendikaya (An itibarıyla üye sayısı en fazla olan sendika) üye olmak şartı koşulmuştur. Bunu bilen liyakatsiz ve menfaatperest birçok kişi o sendikaya üye olarak yönetici olabilmiştir.
Mülakat başlamadan kimin nereye atanacağı masa başında belirlenmiş, puanlar hesaplanmıştır.
 
*Yeni inşa edilen okullarda fiziki bakımdan tehlike oluşturacak unsurlar ve kalitesizlik/özensizlik tespit edilmiş, bazı eski okullarımızda ise çökme tehlikesi yaşanabileceği gözlenmiştir. Okul arsalarında yapılan zemin etütlerinin ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmaması, istinat duvarıyla desteklenen okul bahçelerinde ortaya çıkan maliyetin bir hayli yüksek olması/olacağı tespit edilmiştir. (Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlköğretim Okulu)
 
*Proje okullarında görevlendirilen idarecilerin ve öğretmenlerin seçiminde yanlı bir tutum izlenmesi, oluşturulan kadroların sendikal ayrıma tabi tutulması liyakat ilkesini zedelemektedir.
*MEB ile imzalanan protokoller aracılığıyla çeşitli vakıf, dernek ve cemaatler okullara sızmış, eğitim-öğretim görevi ile yükümlü öğretmenler kaynağı belirsiz toplulukların “Değerler Eğitimi” adı altındaki çalışmaları sebebiyle pasifize edilerek itibarsızlaştırılmıştır.
 
*Destekleme ve yetiştirme kurslarında okullarda branş öğretmeni olmasına ve kurs açmak istemelerine rağmen okul idarecileri ders saatlerinin büyük çoğunluğunu kendilerine ayırmışlardır/uyarlamışlardır.
*Destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrenci talep dilekçelerini göz ardı eden idareciler ders saatlerinin dağıtımını adaletsiz ve yanlı bir tutumla gerçekleştirmiş, birçok öğretmenin maddi ve manevi yönden zarara uğramasına sebep olmuştur.
 
*Okulların/kurumların norm güncelleme dönemlerinde sendika/cemaat/siyaset/yandaşlık gibi çeşitli saiklerle normlar üzerinde oyunlar oynayarak kendisinden farklı düşüncedeki öğretmenleri mağdur etmektedir.
*Muhakkiklik sistemi içerisinde görevlendirilen muhakkikler, vazifelendirildikleri soruşturmalarda gereken özeni göstermemiş/baskılanarak birçok dosya aslına uygun olmayan şekilde ya kapatılmış ya da siyasi/sendikal/cemaat ayrımı gözetilerek yandaşlığa kurban edilip hak ve adaletin tecellisinin önüne geçilmiştir.
 
*Öğrencilerimizin okul seçme sınav sistemlerinin sık değiştirilmesi hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin yeni sisteme uyumunu zorlaştırmakta, başarısızlığı tetiklemektedir. Derinlemesine bir araştırma/değerlendirme sonucu oluşturulacak bir sınav sisteminin pilot bölgelerde uygulamasından gelen dönütlere göre bir kez daha değerlendirilip belirlenmesi daha uygun olacaktır.
 
*Ortaokul ve liselerde ders saatlerinin 40 dakika olması bazı dersler açısından olumsuzluk teşkil etmekte olup, işin uzmanlarınca bilimsel açıdan yeniden değerlendirilebilir.
*Okula başlama yaşı; 4+4+4 eğitim sistemi sonrası oluşan okula başlama yaşı alandan gelen geri dönütler neticesinde olumsuz bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilimsel verilerle okula başlama yaşını yeniden güncellemesi elzemdir.
 
*Özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklarımızın mevcut şartlarda eğitime kazandırılması mümkün olmamaktadır. Yapılacak yeni saha araştırmalarıyla ve bilimsel yöntemlerle, daha uygun rehberlik eğitim ortamlarında rehberlik çalışmaları yürütülmelidir.
 
*Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin RAM’lara yönlendirilmelerinde velilerden kaynaklı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Velilerin RAM ve benzeri kurumların iş ve işlevlerini bilmemesi ya da yeterince bilmemeleri bu kurumlara karşı önyargı oluşturmaktadır.
 
*Öğretmenlerimizin üzerine atılı bulunan evrak vb iş yükü dolayısıyla eğitim-öğretim işlerine yeteri kadar zaman ayıramamakta ve kafa yoramamaktadır. Öğretmenlerin iş yükleri yoğun evrak vb den arındırılarak eğitim-öğretime daha fazla yönlendirilmelerinin önü açılmalıdır.
 
*Yabancı Dil derslerinde kılavuz kitapların olmayışı öğretmenler açısından bir eksiklik olarak görülmektedir. Bilginin sunulup verilmesinde aksaklıklar oluşturmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerde kaynak kitap ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.
 
*Okullarda bulunan Bilişim Teknolojileri sınıfları güncelliğini kaybetmiş, günün şartlarına uyum sağlamamaktadır.
*Öğrencilere dağıtılan ders kitaplarının her yıl dağıtılması milli servet açısından maddi külfet oluşturmaktadır. Ders içeriği açısından da istikrarsızlık göstermektedir.
*Beden Eğitimi ve Spor derslerinin daha etkin ve amacına uygun bir şekilde işlenebilmesi için spor malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok okulumuzda ilgili malzemelerin olmayışı derslerin işlenmesinde sorun teşkil etmektedir. Dersin ruhuna aykırılık oluşturmaktadır.
*Fen Bilimleri alanında eğitim-öğretim veren okulların laboratuvar vb çalışma alanları amacına uygun halden çok uzaktadır. Malzeme ve ilgili ders araç-gereçleri ihtiyacı karşılamamaktadır.
 
* Meslek liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liseleri öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir.
*Okul ve kurumlar arasında maddi ihtiyacın uyumsuz ve adaletsiz bir şekilde paylaşımı/dağıtımı okulların asli görevlerinin işleyişinin aksamasına neden olmaktadır.
*4+4+4 eğitim sistemiyle ortaokul kısmına dönüştürülen 5. Sınıfların yaş, ruhsal gelişim ve fiziki durumlarında görülen yetersizlik/eksiklik; bu sınıf öğrencilerinin yukarı ki sınıflarda başarısız olmalarının önündeki başlıca engellerdendir.
 
*Ortaokul ve liselerin birlikte eğitim-öğretim yaptığı okullarda (İmam Hatip Liseleri gibi) öğrenciler arasında yaş, diğer psikolojik ve fiziki uyumsuzluk okullarda eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir.
*Taşımalı eğitim kapsamındaki okulların belirlenmesinde ve taşıma kapsamına alınan mahallerin okullara dağıtımında farklı saiklerin devreye girmesi okulların akademik başarısına olumsuz etki olarak yansımaktadır.
 
*Okulların güvenliği için belirlenen güvenlik görevlilerinin dağıtımında belli okulların anlaşılmaz gerekçelerle ayrımcılığa tabi tutulduğu algısı okullara hâkim olmuştur. Bu eşitsiz durum algısının bertaraf edilerek yapılan dağıtımın gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

*Genel idare hizmetleri sınıfında çalışan memurların, yüksekokul ve lisans mezunu olmaları halinin kadro-derecelerine yansıtılmaması personel üzerinde eşitsiz bir durum oluşturmaktadır. (Devam Edecek..) 

Bu haber 555 kez okundu.

Yazan :
Kaynak : SAMİ ÖZÇELİK

Bu Habere Yapılan Yorumlar ( 0 )
www.08haber.com
Anasayfa - Künye - Foto Galeri - Rehber - Üyelik - Ziyaretçi Defteri - BizeYazın - İletişim - Webtv - 08 Röportaj - Haber Slayt - Güncel - Politika - Eğitim - Röportaj - Yaşam - Sağlık - Magazin - Spor - Kültür - Sanat - Çevre - Ekonomi - Teknoloji - 08Tv Canlı Yayın
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. [All Rights Reserved] 08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş.'ye aittir.
Dere Mah. Halitpaşa Cad. No:45/2 - ARTVıN - Telefon: (466) 212 68 56 - 212 70 71
E-Posta: radyo08@hotmail.com