11.10.2017
Türkiye Kamu Sen Artvin İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Artvin Şubesi Başkanı İsrafil Bayrak, Toplu Sözleşme ile alakalı olarak yayınlanan raporu Artvin kamuoyu ile paylaştı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı ve kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik toplu sözleşme imzalandı.

 Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, kamu görevlilerinin geneline yönelik 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme ile 2017 toplu sözleşme metnini madde madde karşılaştırarak yenilik içeren değişiklikleri belirledi. Buna göre imzalanan toplu sözleşmeye 2015 yılı toplu sözleşmesine göre hac izni, hizmet tahsisli konutlar, aile yardımından geriye dönük yararlanma, fazla çalışma ücretinin ödeme usulleri, kreş hizmeti, bazı tabiplere ek ödeme, engelli çocuk yardımı, memuriyet mahalli tanımı, avukatlara yol tazminatı verilmesi, misafirhanelerden faydalanma, sözleşmeli personelin ücretlerinde esas alınan hizmet süresi,

TOPLU SÖZLEŞME
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, kamu görevlilerinin geneline yönelik 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme ile 2017 toplu sözleşme metnini madde madde karşılaştırarak yenilik içeren değişiklikleri belirledi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı ve kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik toplu sözleşme imzalandı.
NE GETİRDİ NE GÖTÜRDÜ?
biyologlara ek özel hizmet tazminatı, helal gıda ve engelli kamu görevlilerine yönelik pozitif ayrımcılık konularında toplam 14 yeni madde eklendi. Avukatlık vekalet ücreti, geçici personelin ek ödemesi, KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı, KİT’lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi, şeflerin özel hizmet tazminatı ve sözleşmeli olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret konularında toplam 6 maddede ise iyileştirmeye gidildi. Bununla birlikte 2015 yılı toplu sözleşmesinde yer alan 4/C’li personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zamlarının yeniden belirlenmesi, refakat izni, kadro dereceleri ve sivil memurların hukuki durumlarına yönelik olarak yapılacak düzenlemeleri içeren 3 hayati madde geçen dönemde uygulanmadığı gibi 2017 yılı toplu sözleşme metnine de dahil edilmedi. Kapsam, dayanak, yürürlük gibi standart maddeler dışında geriye kalan 26 madde ise 2015 yılı toplu sözleşme metni ile aynı hükümleri içerirken, geçen dönemde uygulanmayan maddelerden bu yıl vazgeçildiği görüldü.
İşte madde madde 2017 yılı toplu sözleşme metninde yenilik içeren hükümler ve kamu görevlilerine etkisi:  2017 yılı toplu sözleşmesinde yenilik içeren maddelerin detaylı açıklamasına bakıldığında da görüleceği üzere bu toplu sözleşmenin ne 3,2 milyon kamu görevlisinin ne de 1,9 milyon emeklinin beklentilerinin yakınından dahi geçemediği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan önce imzalanan 2013 ve 2015 toplu sözleşmeleri başarısız toplu sözleşmelerdi ancak bu yılki kötünün de kötüsü bir toplu sözleşme olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre Memur-Sen, 2019 yılını kapsayan 10 yıllık yetki döne minde Türkiye Kamu-Sen’in - 7 yıllık yetki döneminde elde ettiği mali kazanımların yanına bile yaklaşamadı.
 
Türkiye Kamu-Sen 2003-2009 arasında memurların milli gelir pastasından aldığı payı net 20.68 puan
yükseltti. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre Memur-Sen, 2019 yılını kapsayan 10 yıllık yetki döneminde Türkiye Kamu-Sen’in 7 yıllık yetki döneminde elde ettiği mali kazanımların yanına bile yaklaşamadı. Türkiye Kamu-Sen 2002-2008 yılları arasında toplu görüşme masasında en çok üyeye sahip konfederasyon olarak kamu görevlilerini temsil etmişti. Buna göre 2003 -2009 arasındaki 7 yıllık sürede memur ve emekli maaşları Türkiye Kamu-Sen’le yapılan pazarlıklara göre şekillenmişti. Memur-Sen ise 2009 yılından beri yetkili konfederasyon olarak toplu görüşme ve toplu sözleşmelerde Hükümetle pazarlık masasında yer alıyor. Son olarak bu yıl ağustos ayında gerçekleştirilen toplu bsözleşme görüşmelerinde 2018 ve 2019 yıllarını içeren maaş zamları da belirlenmiş ve Memur-Sen 2018 yılı için %4+%3,5 ve 2019 yılı için de %4+%5’lik maaş zamlarının
altına imza atmıştı.
TÜRKİYE KAMU-SEN FARKI MEMUR MAAŞ ZAMLARINDA
Hatırlanacağı gibi Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu dönemde yapılan toplu görüşmeler sonucunda
alınan kararların uygulanması Hükümetin kararına bağlı idi; uzlaşmazlık durumunda başvurulan Uzlaştırma Kurulu’nun kararlarının da bir bağlayıcılığı yoktu. Memur-Sen’in yetkili olduğu 2012 yılında toplu sözleşme sistemine geçildi ve hem toplu sözleşme hem de anlaşma sağlanamaması halinde başvurulan Hakem Kurulu’nun kararlarının bağlayıcı olması sağlandı.
Buna karşın Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu 2003-2009 arasındaki 7 yılda memur maaşları %219,55 oranında yükselirken Memur-Sen’in 2019 yılını da kapsayan 10 yıllık yetki döneminde maaşlar toplamda yalnızca %162,60 arttı. Başka bir ifade ile Türkiye Kamu-Sen yetkili olduğu 7 yıllık dönemde 100 lirayı 319,55 lira yaparken Memur-Sen 10 yılda 100 lirayı ancak 262,60 lira yapabildi.
2003 ile 2009 yılları arasında enflasyon toplam %94,31 oranında yükseldi. 2010 ile 2016 arasında ger-çekleşen enflasyon ise %71,1 oldu. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ise Merkez Bankası tahmin ve hedeflerine göre toplamda %22,57’lik bir enflasyon bekleniyor. Böylece son üç yıldaki beklenti ve hedeflerin gerçekleşmesi durumunda Memur-Sen’in yetkili olduğu 10 yıllık dönemde toplam enflasyon %109,73 oranında artmış olacak.
Memur-Sen 2010-2019 arasında memurun milli gelir pastasından aldığı payın net 28.93 puan erimesine neden oldu!
 
• 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin TÜFE rakamları Merkez Bankası beklenti anketi ve hedeflenen enflasyon üzerinden, büyüme rakamları ise Dünya Bankası tahminleri üzerinden değerlendirmeye
alınmıştır.
 • Reel memur maaşı endeksi hesaplamasında nominal memur maaşlarının enflasyon karşısındaki durumu ortaya konulurken memur refah endeksi hesaplamasında reel memur maaşları ile ekonomik büyüme kıyaslanmış ve kamu görevlilerinin maaşlarındaki enflasyon kaynaklı değer kaybı ile ülke ekonomisindeki büyüme  etkisi birlikte değerlendirilmiştir.
Her iki konfederasyonun yetkili olduğu dönemde kamu görevlilerinin enflasyondan arındırılmış reel maaş artışları hesaplandığında Türkiye Kamu-Sen’in 7 yılda memur maaşlarının reel olarak %64,45 artmasını sağladığı ortaya çıkıyor.
Memur-Sen ise 10 yıllık sürede maaşlara reel olarak ancak %25,2’lik bir katkı sağlayabilmiş.
MEMUR MAAŞLARININ GELİŞİMİ (2003-2019)
Türkiye Kamu-Sen yetkili olduğu dönemde ortalama yıllık -enflasyon farkı dahil- %31,4 zam alırken Memur-Sen’in ortalama yıllık -enflasyon farkı dahil- %16,3 zam alabildiği görülüyor. Bu zamlar enflasyondan arındırıldığında Türkiye Kamu-Sen yetkili olduğu 7 yılda memur maaşlarını ortalama olarak enflasyonun 9,2 puan üzerinde artırmayı başarırken Memur-Sen’de bu rakam ancak 2,52’de kalıyor. Her iki konfederasyonun da yetkili olduğu dönemlerde Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarına bakıldığında TÜİK verilerine göre 2003 ile 2009 arasında ekonominin %36,3; 2010-2016 arasında ise %57,4 oranında büyüdüğü görülüyor. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre Türkiye 2017 yılında %3,5; 2018’de %3,9; 2019’da da %4,1 büyüyecek. Böylece Memur-Sen’in kamu görevlilerinin maaşlarının belirlenmesinde yetkili olduğu 10 yıllık süreçte Türkiye ekonomisi toplam %76,17 büyümüş olacak.
Türkiye Kamu-Sen’in 2003-2009 arasında memur maaşlarına %64,45 reel artış sağladığı, aynı dönemde ekonominin de %36,3 büyüdüğü hesaba katıldığında, bu dönemde memur maaşlarının reel olarak ekonomik büyümenin de 20,68 puan üzerinde arttığı görülüyor.
Memur-Sen’in maaşlara reel katkısının %25,2 olduğu ve bu 10 yıllık dönemde ekonomik büyümenin %76,17’ye ulaştığı göz önüne alındığında, Memur-Sen’in kamu görevlilerinin maaşlarının ekonomik büyümeye göre %28,93 oranında erittiği gerçeği ortaya çıkıyor. TÜİK’in son olarak açıkladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda da görüldüğü üzere Türkiye’de hanehalklarının toplam gelirinin %49,7’si maaş ve ücret gelirlerinden oluşuyor. Dolayısıyla milletimizin ağırlıklı olarak maaş gelirine bağlı yaşadığı ortaya çıkıyor.
Memur-Sen’in toplu sözleşmede gösterdiği başarısızlık aileleriyle birlikte 20 milyona ulaşan bir kitleyi yoksulluğa sürüklüyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliği körüklüyor. Özellikle aileleriyle birlikte toplam 20 milyon kişinin gelirini doğrudan etkileyen kamu görevlileri ve emeklilerinin maaşları, ülkede gelir dağılımında adaletin sağlanması yönünden de son derece önemli bir rol oynuyor. TÜİK tarafından yapılan son araştırmalar gelir dağılımında adaletin giderek bozulduğunu, büyüdükçe gelir dağılımının bozulduğunu ifade eden Gini katsayısında 2015 yılına göre 0,007 puanlık bir artış olduğunu, Türkiye nüfusunun %14,3’nün yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Maaş ve ücretlerin enflasyon ve büyüme rakamlarıyla orantılı artmaması nedeniyle hem yoksulluk artıyor hem de toplam gelir pastası büyürken ücretlilerin pastadan aldığı pay küçülüyor. Böyle olunca da zengin daha zengin fakir daha fakir haline geliyor; zenginle fakir arasındaki uçurum büyüyor. Yine TÜİK’in araştırmasında en zengin %20’lik kesim ile en fakir %20’lik kesim arasındaki gelir farkının 7,7 kata yükseldiği ifade ediliyor.
Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı araştırma, Memur-Sen’in memur maaşlarının reel anlamda %28,9 erimesine neden olarak gelir dağılımında görülen bozulmada büyük bir etkisinin olduğunu da bir bakı ma göstermiş oluyor.
 
Sizin bütün afra-tafranız 0.5’lik zam için miydi? Bu kadar pısırık, bu kadar korkak sendikacılık yapılmaz. Böyle bir sendikal anlayış kabul edilemez. Türkiye Kamu-Sen olarak bu süreci bir orta oyunu gibi gördük. Aktör de bellidir.’’
 ‘’TÜRKİYE KAMU-SEN OLARAK BU SÜRECİ ORTA OYUNU GİBİ GÖRDÜK’’
“Kamu işçisine yüzde 12,5 bunların yanında ikramiyelerine 250 TL ve 3000 TL altında alanlara 90 TL iyileştirme yapan aynı siyasal iktidar, memura gelince kesenin ağzını sıkı sıkı bağlıyor. Neden acaba? Bu sendikacılık farkıdır. 2015 yılında yine bu salonda imzalanan toplu sözleşme imza töreninde ki o da oldukça kötü bir toplu sözleşmeydi aslında. İşte bu aynı ekip alkışlarla, sloganlarla, “Tarihi ba- şarı elde ettik(!)” diye naralar atarak imzaladılar. Şimdi ise sesleri dahi çıkmadı. Yüzlerinden düşen bin parça. Peki neden imza atıyorsunuz o zaman? Size silah mı çektiler, neden imza atıyorsunuz? İmza atılırken resimleri görün, ikisi ayakta diğerleri oturuyor, protesto edercesine. Protesto edecekseniz imza atmayacaksınız.’’
KONCUK: KALEMİN MÜREKKEBİ ÜÇBUÇUK DÖRT OLUNCA MI DOLDU?
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: ‘’Dediler ki, ‘Kalemi elimize verdiler ama mürekkebi yok. Adaletin kapısı açıldı ama kalkınmanın kapısı açılmadı!’ Şimdi soralım, Kalemin mürekkebi üç buçuğu dört yapınca mı dolmuş oldu? 0,5 artışla mı doldu? Kalkınmanın kapısı 0,5 puan artınca mı açıldı?’’

Bu haber 611 kez okundu.

Yazan :
Kaynak :

Bu Habere Yapılan Yorumlar ( 0 )
www.08haber.com
Anasayfa - Künye - Foto Galeri - Rehber - Üyelik - Ziyaretçi Defteri - BizeYazın - İletişim - Webtv - 08 Röportaj - Haber Slayt - Güncel - Politika - Eğitim - Röportaj - Yaşam - Sağlık - Magazin - Spor - Kültür - Sanat - Çevre - Ekonomi - Teknoloji - 08Tv Canlı Yayın
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. [All Rights Reserved] 08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş.'ye aittir.
Dere Mah. Halitpaşa Cad. No:45/2 - ARTVıN - Telefon: (466) 212 68 56 - 212 70 71
E-Posta: radyo08@hotmail.com